Gmina Poświętne zaprasza!

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzewicach


PROJEKT PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZEWICACH”
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PODDZIAŁANIE IV.2.2


GMINA POŚWIĘTNE REALIZUJE PROJEKT
PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZEWICACH”
Całkowita wartość projektu to 959 534,39 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 601 701,35 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Projekt realizowany w okresie 16.06.2016 r. – 31.08.2019 r. obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, który znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 382, obręb Brudzewice Kolonia, w gminie Poświętne, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim.

Cel główny projektu to poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Poświętne. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:
• zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku
• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku
• regulację kosztów związanych z obsługą w ww. zakresie
• zmniejszenie emisyjności zanieczyszczeń
• poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres projektu/inwestycji obejmuje:
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • prace termo modernizacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę stolarki,
 • wymianę źródła ciepła na kocioł opalany ekogroszkiem,
 • montaż instalacji OZE – pomp ciepła,
 • wymianę oświetlenia,
 • promocję projektu.

Wskaźniki produktu:
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 145,50 m2
 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CO31) – 6 szt.
 • Liczba  zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) – 371 161,70 kWh/rok
 • Szacowany  roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) – 113,26 tony równoważnika CO2/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 18,28 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1098,84 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1 101,00 GJ/rok


REALIZATOR PROJEKTUBIURO PROJEKTU
Urząd Gminy Poświętne
26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, Budynek B, pok. nr 4,
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj. 7.45 - 15.45
tel. (44) 756 40 34 w. 35,
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =