Gmina Poświętne zaprasza!

Szkoł@ Nowych Horyzontów


Gmina Poświętne realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. „Szkoł@ nowych horyzontów”.

 
Wartość projektu to 600 044,49 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 510 037,81 zł, ze środków Budżetu Państwa – 48 003,56 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.10.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 134 uczniów klas I-VIII i III gimnazjalnej oraz 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie 1.10.2018 r.-30.06.2020 r. poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości, matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi(SPE), podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania metodą eksperymentu kompetencji przyrodniczo-matematycznych oraz szkoły w narzędzia TIK z utworzeniem sieci bezprzewodowej, a także w pomoce do pracy z uczniami ze SPE. Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

Główne rezultaty:
  1. 1.Liczba 107 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
  2. 2.Liczba 1 nauczyciela, który uzyskał kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  3. 3.Liczba 1 szkoły, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
  4. 4.Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Realizowane zadania, to:
  1. 1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych w zakresie języka obcego i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przygotowujących uczniów SP w Poświętnem do kontynuacji nauki i zatrudnienia,
  2. 2. Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznej w narzędzia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze prowadzonych metodą eksperymentu,
  3. 3. Wyposażenie SP w Poświętnem w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
  4. 4. Doposażenie SP w Poświętnem w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z objęciem 1 nauczyciela SP studiami podyplomowymi o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna oraz realizacją zajęć logopedycznych i wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego SP w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE.

 

REALIZATOR PROJEKTUBIURO PROJEKTU
Urząd Gminy Poświętne
26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, pok. nr 4,
tel. (44) 756 40 34 w. 24,
e-mail: edukacja.spposwietne@poswietne.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =