Gmina Poświętne zaprasza!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoNazwa inwestycji –  Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

Numer projektu –  WND-RPLD-.02.06.00-010/09

Całkowita wartość projektu –  1 689 688 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR – 1 371 901 PLN

Nazwa Beneficjenta – Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4 ul. Akacjowa 4, 26 – 315 Poświętne

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w  Poświętnem polega na termomodernizacji budynków zespołu szkół samorządowych w gminie Poświętne, co przyczyni się do spadku zanieczyszczenia powietrza w omawianym obszarze. Poświętne jest niewielką gminą wiejską położonąw północno-wschodniej części województwa łódzkiego w  powiecie opoczyńskim. Warto w tym miejscu podkreśli, że gmina w 60% leży w Spalskim Parku Krajobrazowym Zajmuje powierzchnię 14 087 ha. Gmina liczy 15 sołectw, w których skupione jest 17 miejscowości.

Za duży plus gminy należy uznać walory przyrodnicze nie zniszczone przez przemysł (na obszarze gminy brak jest dużych obiektów przemysłowych). Niestety w ostatnim czasie zauważalny jest pogorszający się stan powietrza. jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zwiększająca się ilość zużytego paliwa zarówno w lokalnej kotłowni jak i u osób prywatnych.

Zespół Szkół Samorządowych którego dotyczy niniejszy projekt jest największą placówką oświatową na terenie gminy. Budynek  został on wybudowany prawie 20 lat temu na planie zbliżonym do litery T i jest wykorzystywany na potrzeby zespołu szkół samorządowych składającego  się z  gimnazjum i szkoły podstawowej oraz oddziału zerowego.

W budynku można wyróżnić 4 zasadnicze części:  dydaktyczną , administracyjno-socjalną ,  salę gimnastyczną   łącznik.  Za główny cel niniejszego projektu uznano zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Poświętne. Cel ten został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

OPIS PROJEKTU

Niniejszy projekt polega na termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w gminie Poświętne. realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość powietrza , zmniejszone zostało zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania obiektu, jak również zmniejszeniu uległ poziom szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery. dzięki realizacji projekty przewiduje się spadek zapotrzebowania ciepła o 55,21%.

W ramach projekty wykonano następujące prace:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  - docieplenie stropodachu,
 • docieplenie ścian budynków,
 • docieplenie ścian piwnic,
 • docieplenie dachu nad salą gimnastyczną,
 • docieplenie dachów – budynki dydaktyczny i administracyjno-socjalny,
 • daszki nad wejściem do budynków,
 • roboty demontażowe kotłowni,
 • instalację kotłowni,
 • roboty adaptacyjne kotłowni,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • promocję projektu,


Wszystkie wyżej wymienione działania są zgodne z regionalnym programem operacyjnym województwa łódzkiego  na lata 2007 – 2013 priorytet II, działanie II.6.

PODSUMOWANIE


Realizacja projektu pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w  Poświętnem jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju gminy. Władze gminy upatrują szanse rozwoju gminy w większym wykorzystaniu potencjału jaki daje położenie geograficzne poprzez promowanie ekologicznego trybu życia i szeroko  rozumianą  agroturystykę która z czasem może stanowić główne źródło dochodu mieszkańców. Jednak by plan ten mógł dość do skutku niezbędne staje się dbanie o środowisko naturalne, stanowiące największy skarb gminy. Jedną z możliwości przeciwdziałania pogarszającego się stanu powietrza w gminie są prace termomodernizacyjne, szczególnie na obiektach użyteczności publicznej.

Realizacja projektu w przedstawionym powyżej zakresie niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie a ponadto doprowadzi do:

 • zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków użyteczności publicznej
 • spadku zapotrzebowania na energię cieplną
 • zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących ze spalania surowców energetycznych
 • poprawy jakości życia mieszkańców
 • polepszenia warunków edukacji dla mieszkańców gminy Poświętne
 • ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców
 • poprawy atrakcyjności środowiska  przyrodniczegopoprawy wizerunku gminy w oczach mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =