Gmina Poświętne zaprasza!

O gminie

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Poświętne położona jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Graniczy z następującymi gminami:

 • od zachodu z gminą Inowłódz,
 • od północy z gminą Rzeczyca,
 • od wschodu z gminą Odrzywół,
 • od południowego wschodu z gminą Drzewica,
 • od południa z gminą Opoczno.

Gmina liczy 15 sołectw, w których skupione jest 17 miejscowości, gdzie zamieszkuje 3.582 mieszkańców (stan na 31.12.2004). Obszar gminy wynosi 14 087 ha. Podstawową dziedziną gospodarki gminy Poświętne jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ogółem powierzchnię 5350 ha, w tym grunty orne: 3850 ha, sady: 20 ha łąki i pastwiska: 1480 ha (wg Rocznika Statystycznego Woj. Łódzkiego 2002).

Lasy i grunty leśne stanowią 8134 ha gminy. Prawie cała gmina leży w obrębie otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.
8 Na terenie gminy funkcjonują: Gimnazjum w Poświętnem, 3 Publiczne Szkoły Podstawowe w Poświętnem, Brudzewicach i Dębie, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętne oraz filia w Dębie, świetlice wiejskie, Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka, poczta  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W sąsiedztwie gminy znajdują się dwa duże ośrodki miejskie: Tomaszów Mazowiecki w odległości 25 km, Opoczno 18 km. Odległość gminy od Łodzi wynosi 87 km, a od Warszawy 107 km. Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa nr 48 oraz wojewódzka nr 726.


Informacje geofizyczne 

Gmina Poświętne położona jest pomiędzy prowincją Niżu Środkowopolskiego, a prowincją Wyżyn Polskich. Głównymi jednostkami tektonicznymi w Polsce Środkowej są: Wał Pomorsko-Kujawski, Niecka Brzeżna oraz Niecka Szczecińsko-Miechowska, graniczące z nim od północnego wschodu i południowego zachodu.
Obszar gminy leży w południowej części wspomnianego wału. Jego podłoże geologiczne ukształtowała struktura mezozoiczna przykryta w przeważającym stopniu przez osady kenozoiku. Z odsłaniających się na powierzchni skał, widoczne są piaskowce i iły jurajskie. Miąższość utworów jurajskich wynosi nawet do kilkuset metrów. Holoceńskie aluwia rzeczne, torfy oraz wydmy i pola piaskowców eolicznych, to najmłodsze z osady geologiczne spotykane na terenie gminy Poświętne. Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze gminy, ich miąższość i geneza są zróżnicowane.


Komunikacja


Główne drogi przebiegające przez teren gminy to: krajowa nr 48 oraz wojewódzka nr 726.

Orientacyjne odległości od największych miast:

 • Białystok – 300 km
 • Częstochowa – 130 km
 • Gdańsk – 400 km
 • Katowice - 200 km
 • Kielce – 100 km
 • Kraków – 200 km
 • Lublin – 166 km
 • Łódź – 87 km
 • Opole – 226 km
 • Poznań – 278 km
 • Radom – 66 km
 • Rzeszów – 248 km
 • Szczecin – 511 km
 • Toruń – 234 km
 • Wrocław – 260 km
 • Warszawa – 107 km
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =