Gmina Poświętne zaprasza!

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - INFORMACJE

Wraz z rokiem szkolnym – 1 września – rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020 i trwać będzie do 30 listopada br. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Jest to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). W całej Polsce spisem objętych będzie  ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tys. w województwie łódzkim.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, wynika on również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. We wszystkich państwach członkowskich ONZ pełne badanie gospodarstw rolnych realizowane jest raz na 10 lat. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki którym od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.
Dzięki badaniu gospodarstw rolnych będziemy mogli uzyskać dokładne dane dotyczące m.in.:
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
• typu własności użytków rolnych,
• produkcji ekologiczna,
• rodzaju użytkowanych gruntów,
• powierzchni zasiewów według upraw,
• powierzchni nawadnianej,
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
• rodzajów budynków gospodarskich,
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Użytkownicy gospodarstw rolnych  zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązkową formą PSR 2020 jest samospis internetowy – przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na tronie internetowej https://spisrolny.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny – organizatora spisu rolnego.
Jeżeli zajdą okoliczności, w przypadku których użytkownik gospodarstwa rolnego nie będzie mógł dokonać samospisu, zostanie on spisany poprzez wywiad telefoniczny, przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zalecane ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem może również kontaktować się rachmistrz terenowy.
Podczas samospisu internetowego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowanie do aplikacji będzie bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem. Dla wszystkich, którzy nie będą mieli dostępu do Internetu gmina zapewni stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy, na których będzie można wypełnić obowiązek nałożony przez Ustawę o PSR2020. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, zostanie uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
Rachmistrz będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5.  Ponadto dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.
Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował zestawy upominków w podziękowaniu za przeprowadzony samospis przez gospodarstwa rolne z województwa łódzkiego. Szczegóły akcji na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki. 
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: (22) 279 99 99.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =