Gmina Poświętne zaprasza!

INFORMACJA DLA RODZIN CHĘTNYCH WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998) zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
• organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
• wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
• pomocą dzieciom w nauce;
• udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego;
• udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt wg. miejsca zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
1) zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poświętnem;
2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;
3) uzyskać pozytywną opinię Kierownika ośrodka pomocy społecznej;
4) odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
5) podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem  ul. Szkolna 2a  26-315 Poświętne, tel. 44 756 40 61.

Załączniki artykułu

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =