Gmina Poświętne zaprasza!

Gmina Poświętne z podpisaną umową na kanalizację

Prawie miesiąc temu Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę projektów do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Poświętne znalazła się na 25 miejscu listy, co oznaczało, że projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne - Etap III” znalazł się wśród tych objętych dofinansowaniem (pierwsze 37 pozycji na liście mieściło się w limicie środków finansowych). Jednakże znalezienie się na liście nie oznaczało jeszcze zakontraktowania środków finansowych. Następuje to dopiero po podpisaniu umowy dwustronnej pomiędzy beneficjentem – gminą Poświętne a instytucją wdrażającą PROW – Samorządem Województwa Łódzkiego. Z racji na panujące obostrzenia sanitarne w całym kraju, umowy z beneficjentami były zawierane korespondencyjnie, w tym z gminą Poświętne, którą Wójt Gminy Poświętne – Michał Franas podpisał w dniu 26 marca 2021 r.

Koszty całkowite powyższego przedsięwzięcia to prawie 1,2 miliona zł, z czego przyznane dofinansowanie wyniosło 601 202 zł. W zakresie projektu zostanie wybudowane prawie 2,5 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Studzianna i Małoszyce.
Warto tu nadmienić, iż w ramach PROW na lata 2014-2020 każdy beneficjent mógł pozyskać maksymalnie 2 miliony złotych na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Gmina Poświętne wzięła udział we wszystkich trzech naborach wniosków zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w latach 2016, 2019 oraz 2020, co pozwoliło na pozyskanie ponad 95% przysługującego limitu.
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poświętne, dostępnej dla mieszkańców,  rozpoczęła się ponad 10 lat temu, gdy wraz z przebudową tutejszej oczyszczalni pierwsze podłączenia uzbroiły miejscowość Poświętne. Inwestycja została współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dalsze etapy dotyczyły miejscowości: Studzianna, Małoszyce oraz Poręby. W planach jest także dalsza rozbudowa, która swoim zasięgiem objęłaby kolejne miejscowości, w tym m.in. Brudzewice i Brudzewice Kolonia. – Należy podkreślić, że dużym zaangażowaniem w planowane wówczas wybudowanie kanalizacji przez tę część Małoszyc wykazał się wieloletni sołtys Marian Sobczyński, który osobiście rozmawiał z mieszkańcami i strategicznym przeprowadzeniu sieci przez ich działki m.in. w kierunku zabudowań przy drodze krajowej nr 48, dlatego słowa podziękowania dla sołtysa Sobczyńskiego i pracowników urzędu gminy za ich pracę przy pozyskaniu środków z zewnątrz – mówi wójt Franas. 
Uzbrajanie kolejnych terenów gminy w kanalizację sanitarną lub system przydomowych oczyszczalni ścieków będzie możliwe jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych, pochodzących głównie z Unii Europejskiej.
Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez gminę Poświętne na duże projekty inwestycyjne, takie jak budowa kanalizacji, czy chociażby termomodernizacja szkół, każe myśleć optymistycznie w perspektywie kolejnych lat i dalszego aplikowania po niezbędne środki finansowe – mówią zgodnie przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki i wójt Michał Franas.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =